Predstavenie spoločnosti – história a vývoj


 

Výstavba vodných elektrární s.r.o. skratka VVE s.r.o. vykonáva svoju činnosť od roku 2005.

Naše aktivity smerujeme predovšetkým k výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Veľký význam v tejto problematike zohrávajú malé vodné elektrárne (MVE).

Medzi naše najvýznamnejšie projekty patrí MVE Trenčianske Biskupice, Bioplynová stanica Zeleneč  a MVE Šalková, ktorej výstavba v súčasnosti prebieha.

Pri realizácii našich projektov spolupracujeme s odbornou verejnosťou, univerzitami a odborníkmi v danej oblasti. Jedným z najvýznamnejších spolupracovníkov je doc. Ing. Július Binder, Dr. h. c. 

Hlavné aktivity spoločnosti:

          prípravné a realizačné práce pozemných a inžinierskych stavieb

          poradenská a inžinierska činnosť

          príprava a realizácia rozvojových  projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie

  • technickú a administratívnu prípravu eurofondových projektov
  • verejné obstarávanie zabezpečujúce efektívne využitie pridelených finančných prostriedkov
  • projektový a finančný manažment

Oblasť záujmu

Vodná elektráreň je náročné inžinierske dielo, na ktorého príprave, projekcii, výstavbe a následnej prevádzke podieľajú odborníci rôznych profesií: stavbári z oblasti vodných a inžinierskych stavieb, strojári – konštruktéri vodných turbín a pomocných zariadení, elektrotechnici z oblasti rotačných strojov, kontrolných a meracích zariadení a prenosu elektrického prúdu.

Využitie hydroenergetického potenciálu našich tokov vo vodných elektrárňach má v porovnaní s využitím iných energetických zdrojov (uhlie, jadrová energia) mnoho výhod pretože je to:   

  •   trvalý, nevyčerpateľný, stále sa obnovujúci zdroj šetriaci množstvo paliva ako aj náklady na jeho ťažbu
  •   vlastný zdroj – nezávislý od okolitých krajín
  •   zdroj, ktorý neznečisťuje ovzdušie a neprodukuje odpad na rozdiel od tepelných a jadrových elektrární
  •   pohotový zdroj, ktorý dokáže rýchlo reagovať na zmeny zaťaženia v elektrizačnej sústave
  •   najlacnejší zdroj jalovej energie
  •   nízke prevádzkové náklady pri dlhej životnosti
  •  pri správnom technickom riešení nespôsobuje devastáciu prírodného prostredia

 

obr