MVE Šalková

Projekt realizovaný s podporou Európskej únie.

Realizácia projektu

Začiatok prác: 01 / 2013
Ukončenie: 12 / 2013

Malá vodná elektráreň je vodná stavba, ktorej jedinou výrobnou funkciou je vyrábať elektrickú energiu využitím hydropotenciálu rieky Hron v danej lokalite. Vodná elektráreň Šalková zároveň zabezpečuje v priľahlom úseku rieky Hron stabilizáciu koryta rieky, jej brehov nad a pod vzdutím hate. Vodná elektráreň Šalková zabezpečuje aj ochranu obce Šalková pred povodňami na vyššom stupni ako je zabezpečená jej súčasná protipovodňová ochrana.

MVE Šalková

StavbaMalej vodnej elektrárne Šalková(MVE Šalková) je navrhnutá v mieste existujúceho stupňa v koryte Hrona, rkm 180,680 v obci Šalková. Výška existujúceho stupňa je 1,2m.
Pre hydroenergetické stavby nie sú kladené zvláštne architektonické požiadavky. Hať a vodná elektráreň sú riešené ako nízke stavby. Ich vzhľad a technické prevedenie podliehajú ich funkcii.

Technickým cieľom navrhovanej stavby je zároveň aj zvýšenie protipovodňovej ochrany priľahlého územia obce Šalková za ľavostrannou hrádzou nad stupňom  a zabezpečenie vyššieho stupňa protipovodňovej ochrany na pravom brehu  rieky za ochrannou hrádzou medzi cestným mostom nad Hronom do Šalkovej  a stupňom.Stavba Malej vodnej elektrárne Šalková je navrhnutá ako derivačná vodná elektráreň.Odberný objekt  je umiestnený  nad haťou na pravom brehu. Na odberný objekt sa napája  tlakový privádzač na vodnú elektráreň. Budova vodnej elektrárne  je umiestnená pod vývarom stupňa  na pravom brehu.

 

Untitled-9

Príprava staveniska Január 2013

Untitled-8

Pohľad na vodnú elektráreň máj 2013

Hlavnou a jedinou výrobnou činnosťou stavby je výroba elektrickej energie. Predpokladaná ročná výroba elektrickej energie pri inštalácii jednej turbíny v priemernom roku je  3 825 MWh/rok.