Bioplynová elektráreň Zeleneč


Realizácia projektu

Začiatok prác: 6 / 2011
Ukončenie: 11 / 2011

Bioplynová stanica (BPS) zabezpečuje je vybudovaná v Čistiarni odpadových vôd v Zelenči (cca 5km od Trnavy) a dispozične je umiestnená v jednom z objektov kalového hospodárstva – v súčasnej kotolni. BPS zabezpečuje energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v Trnave a okolí. Výsledkom bude premena odpadu na produkciu ekologicky čistej elektrickej a tepelnej energie bez záťaže na ŽP.

Zámer projektu

  • Návrh koncepcie plne energetického využitia produkovaného bioplynu na existujúcej čističke odpadových vôd ČOV.
  • Funkčné zapracovanie kogeneračnej jednotky spaľujúcej bioplyn do súboru zariadení kalového hospodárstva ČOV
  • Využitie legislatívnej možnosti doplatku z vyrábanej elektrickej energie kombinovaným spôsobom a zároveň jej dodávka pre potreby prevádzkovateľa distribučnej siete ZSE
  • Využitie produkovaného tepla pre kúrenie vykurovane budov a dodávku technologického tepla pre potreby ČOV

Kogenerácia:

  • Kogenerácia je kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie v zariadeniach – kogeneračných jednotkách.
  • Kogeneračné jednotky sú elektrické zdrojové agregáty s motorom na plyn a so sústavou výmenníkov na súčasnú výrobu elektrickej energie a tepla.
  • Bioplynová stanica je vybudovaná v Čistiarni odpadových vôd v Zelenči (cca 5 km od Trnavy) a dispozične je umiestnená v jednom z objektov kalového hospodárstva – v súčasnej kotolni.

 

Špecifikácia kogeneračnej jednotky GE Jenbacher JMS 208 GS-B.LC

Elektrický výkon :     330 kW
Tepelný výkon :        395 kW
Počet valcov :                        8
Predpokladaná ročná produkcia:8300 motohodín

Kogeneračná jednotka GE Jenbacher IMS-208-GS-B1.C

Kogeneračná jednotka GE Jenbacher IMS-208-GS-B1.C