MVE Trenčianske Biskupice

Projekt realizovaný s podporou Európskej únie.

Realizácia projektu

Začiatok prác: 06 / 2008
Ukončenie: 06 / 2009
Základné parametre
TG 1 TG 2
Výkon 0,4 MW -1 0,27 MW - 1
Projektová ročná výroba 2000 MWh
Priemerná ročná výroba 2750 MWh

Malá vodná elektráreň Trenčianske Biskupice sa nachádza v blízkosti hate Trenč. Biskupice. na rieke Váh v Trenčianskom kraji. Vodné dielo bolo vybudované za účelom využitia hydroenergetického potenciálu prepúšťaných vôd z energetického kanála späť do starého koryta rieky Váh. Tieto vody zabezpečujú biologický prietok rieky čím sú vyvolané veľké nároky na prevádzku elektrárne.